น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วย อีกทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างยังมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับอีกหลายภาคเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้างต่างๆ เครื่องจักรกล อุตสาหกรรม การขนส่ง  เป็นต้น

Continue reading »